خلاصه :
یک افسر پلیس سابق وارد باند مافیا میشود و...
Women of Mafia