خلاصه :
یک فعال جوان به ماموریتی اعزام می‌شود تا یک نماینده بزرگ‌تر را دنبال کند , که رفتار آن‌ها مورد سوال
Spider in the Web